Gyűjtemények – Általános

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
A GYŰJTÉSI FELADATOKHOZ


A gyűjteménykészítés célja:

A gyűjtemények készítésének célja, hogy a tanulók fajismerete erősödjön, elmélyüljön,
fokozza rendszerező képességüket, és ismerjék meg a tanult fajok élőhelyét és életmódját. A
feladat neveljen az önálló, rendszeres, gondos munkavégzésre, az esztétikus külső forma
iránti igényre.


A gyűjtés általános követelményei:


A gyűjtési munka nem okozhat kárt a természetben.
A gyűjthető fajok körét az egyes gyűjtemények útmutatóinak követelményei tartalmazzák.
A tanulmányi idő alatt a következő gyűjtési feladatokat kell tejesíteni:

  • rügygyűjtemény,
  • lombgyűjtemény,
  • mag- és termésgyűjtemény,
  • csíranövény-gyűjtemény
  • lágyszárú növények gyűjteménye (típusjelzők és gyomnövények)
  • károsító- és kárképgyűjtemény.

A gyűjtési munka megismerése és a gyűjtés nagyobb része a gyakorlatokon történik. Egyes fajoknál a gyakorlaton csak az élőhely megmutatására van lehetőség, ezeket a gyűjtésre alkalmas időben önállóan kell begyűjteni.
A preparálást és a gyűjtemény követelmények szerinti formai kialakítását a tanuló önálló munkával végzi, amelyhez a feladatot kiadó tanártól segítséget kérhet.


Az egyes gyűjtemények követelményeit a mellékelt útmutatók tartalmazzák.

A preparátumok nem helyettesíthetők fotóval vagy rajzzal. Ha ezen a téren kiemelkedően tehetséges tanuló ilyen formában szeretné a gyűjteményét elkészíteni, arra a feladatot kiadó tanár javaslata alapján az igazgató, vagy távollétében a szakmai igazgatóhelyettes adhat engedélyt.


A gyűjtemények ellenőrzése, értékelése:


A beadási határidőként megjelölt napon az ellenőrzéssel megbízott tanár beszedi a gyűjteményeket.

Az a tanuló, aki gyűjteményét nem adja le határidőre, gyakorlatból elégtelen osztályzatot kap, s részére a tanár új beadási időpontot határoz meg.

Aki gyűjteményét a félévi osztályozó értekezletig nem adja le, annak félévi Szakmai gyakorlat osztályzata elégtelen.

Aki gyűjteményét az év végi osztályozó értekezletig nem adja le, annak év végi Szakmai gyakorlat osztályzata elégtelen, és évet kell ismételnie.

A gyűjtemények tartalmi osztályzatának kialakítása elsősorban a fajok helyes meghatározása alapján történik az alábbiak szerint:


0-1 hiba: jeles (5)
2-3 hiba: jó (4)
4-5 hiba: közepes (3)
6-8 hiba: elégséges (2)
9 vagy több hiba: elégtelen (1)


(Ettől eltérően értékeljük a csíranövény-gyűjteményt, valamint a károsító és kárkép gyűjteményt. Ezek speciális értékelési szempontjait e gyűjtemények útmutatói tartalmazzák.)

A tartalmi osztályzatot a fentieken kívül befolyásolhatja még a preparálás minősége, illetve a feliratozás szakmai helyessége. (Pl. családnév, gyűjtés helye, ideje)
Külön kerül értékelésre a gyűjtemény külalakja, amelyet elsősorban a feliratozás gondossága, illetve a kivitelezés egyéb esztétikai jellemzői határoznak meg.


A levelező tagozaton a külalakot nem osztályozzuk. Itt a gyűjtemény formai értékelése a tartalmi jegyben kerül beépítésre.


Az a tanuló, akinek tartalmi és külalak jegye egyaránt legalább jó (4), és a kötelezően előírt darabszámon felül még legalább 10 fajt bead, egy ráadás jelest is kap Szakmai gyakorlatból.


A többletgyűjtés is az egyes útmutatókban megadott fajokból történjen, melyeket a gyűjtemény végén kell elhelyezni.
A többletként beadott példányok nem ellensúlyozzák az alapgyűjteményben elkövetett hibákat!
A javítás befejezése után a tanár tanórán vagy gyakorlaton közli az érdemjegyeket, és minden tanuló munkáját egy-két mondattal értékeli. A hibás darabokat az érintett tanulóknak megtekintésre kiosztja. A nem elfogadható gyűjtemények hiányainak pótlására határidőt jelöl
ki.


A javító tanár a gyűjtemény tartalmi érdemjegyét a Szakmai gyakorlat tantárgyhoz írja be. Ez a jegy a félévi illetve év végi osztályzat kialakításánál kétszeres súllyal kerül beszámításra.


A gyűjtemény külalakjára adott osztályzat az Írásbeli munkák külalakja tantárgyhoz kerül beírásra.

Aki a félévi osztályozó értekezletig nem ad le legalább elégséges tartalmi érdemjegyű gyűjteményt, annak félévi Szakmai gyakorlat osztályzata elégtelen. A pótlást az év végi osztályozó értekezletig kell elvégezni.

Aki az év végi osztályozó értekezletig nem ad le legalább elégséges tartalmi érdemjegyű gyűjteményt, annak év végi Szakmai gyakorlat osztályzata elégtelen és évet kell ismételnie.

Ha a mulasztás jellege lehetővé teszi, hogy a tanuló a nyári időszakban pótolja a gyűjtemény hiányosságait, akkor a nevelőtestület osztályozó értekezleten hozott határozata alapján ezt a javítóvizsgák idejéig elvégezheti.