Könyvtár

Az iskola könyvtára

Az iskola könyvtára Sopron egyik legrangosabb műemlék épületben, egy XIV. sz.-i lakótoronyban került elhelyezésre 1985-ben. A torony két szintje szolgál könyvtári célokat. Az alsó szinten a szakirodalom, a galériában a szépirodalom, tankönyvek, régi, muzeális értékű dokumentumok kerültek elhelyezésre.

A műemlék környezetbe illő bútorzatát a győri művész, Jahoda Maya tervezte. Elkészítése iskolánk tanműhelyében szakoktatók vezetésével, diákok segítségével történt.

A könyvtár dokumentumállománya 17592 db. Ebből könyv 15178, köttetett folyóirat 119, szakdolgozat 2269, stb. Az állomány részét képezi a több száz századfordulós szépirodalomi könyv és német nyelvű szakirodalom, az Erdészei Lapok köttetett évfolyamai 1863-1933 –ig.

Az elmúlt évtizedekben pályázatokon nyert forrásokból és önerőből sikerült az állományt folyamatosan fejleszteni.

Az iskolai könyvtár zárt intézményként működik, elsősorban a mi diákjaink, tanári karunk és dolgozóink használhatják.

A könyvtár gyűjtőköre széles, teljességre törekedve szerezzük be az érettségi- és technikusi vizsga követelményeinek megfelelő közép- és emelt szintű szak- és szépirodalmat. Ezen kívül a tanulók egyéb érdeklődését kielégítő dokumentumokat is vásárolunk: Pl. természettel, élővilággal, vadászattal, fafaragással stb. kapcsolatos könyveket.

Az állomány 70%-a kézikönyv és szakkönyv. Szakmai és egyéb jellegű folyóiratokra is előfizet az iskola: Nimród, Magyar Vadászatlap, Természetbúvár, Erdészeti Lapok, Magyar Asztalos és Faipar.

Jelenleg szépirodalmi betűrendes és szakcsoportos szakkatalógussal rendelkezünk. A hagyományos katalógusok mellett, elektronikus katalógusunk a SZIRÉN könyvtári integrált rendszert is használjuk.

A könyvtár kommunikációs centrum is, ahol lehetőség van egyéni és csoportos tevékenységekre, önművelődésre. Segítséget nyújt feladatmegoldásokban, irodalomkutatásban, a szabadidő hasznos eltöltésében. Internet hozzáférhetőséggel tovább bővülnek az információszerzés lehetőségei.

A könyvtárépület kiválóan alkalmas klubrendezvények, előadások, kiállítások, vetítések, irodalmi műsorok, vetélkedők megtartására. Befogadóképessége 30-40 fő.

Az olvasóvá nevelésről és a könyvtár-pedagógiai munkáról

A humán munkaközösséggel egyetértésben, az olvasóvá nevelés terén a következő problémákat látjuk iskolánkban. 

Tanulóink a magas iskolai óraszámokon felül sokféle tevékenységet űznek, kikapcsolódásra alig van idejük, lehetőségük. A diákok általános olvasottsága, a média terjedésével párhuzamosan, egyre csökken. Kikapcsolódásként előnyben részesítik a televíziót, DVD-t és az internetet, mivel a képi befogadás sokkal kisebb energiát igényel tőlük. Ennek a generációnak problémát okoz a szövegértés, mert többnyire nem vált alapvető készségükké az olvasás. Az olvasóvá nevelést nehezíti továbbá a családok vásárlási szokásainak megváltozása is. Kevesebbet költenek kultúrára, könyvekre.

Az iskolai könyvtárhasználatra nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a tanulókat felkészítjük az információszerzés módjainak megismerésére, tapasztalataik feldolgozására. Az információs társadalomban a közoktatás alapintézménye az iskola, a kultúra alapintézménye a könyvtár. Az iskolai könyvtár tehát egyszerre mindkét területen szolgálja a könyvtárhasználati kultúra fejlesztését.

A könyvtárhasználattan nem önálló tantárgy. A NAT[1] azonban megteremti annak lehetőségét, hogy az eddig önálló pedagógiatörténeti múlttal nem rendelkező tantárgy beépüljön iskolánk oktatási rendszerébe. Így az informatika, valamint a magyar nyelv és irodalom műveltségterületek tartalmaznak könyvtárhasználati ismereteket.

Az órák minden esetben csoportbontással, a könyvtár helyiségében zajlanak. A feldolgozott témák igazodnak az informatika szóbeli érettségi könyvtárhasználattan témaköreihez. A továbbiakban ezekre az alapokra épülhetnek a rendszeres szaktárgyi könyvtári órák, melynek során az önálló ismeretszerzés valódi tudássá, ill. készséggé fejlődhet a diákokban.

A pedagógiai célok megvalósításának eszköze, módszere és feltétele a megfelelően felszerelt iskolai könyvtár. Gyűjtőkörünket is e célok figyelembevételével alakítjuk.

A könyvtár arculatváltozása 

Napjainkban az iskolai könyvtáraknak korszerű forrásközpontokká, modern médiatárakká kell válniuk. Nem maradhatnak csupán a könyvek és a hagyományos információhordozók egyre inkább forráshiányos gyűjteményei, hanem ezen túllépve, a szűkülő beszerzési lehetőségek ellenére is végre kell hajtani a szükséges beruházásokat, informatikai fejlesztéseket. Másként nehezen tudjuk teljesíteni a társadalom és a Nemzeti alaptanterv elvárásait.

Az eddigi fejlesztések a kezdetek után nagy előrelépést jelentenek azon az úton, amelyen a hagyományosan működő könyvtárból korszerűbb információs forrásközponttá válhatunk.

                                                                            Talabér Ildikó, könyvtárostanár


[1] Nemzeti AlaptantervNéhány kép a könyvtárunkról

Az iskola épületével szemben, a Szent György utca egyik belső épületében van a könyvtárunk, egy műemlék épületben.